Промоција на еко-производи во прекугранична област
Изберете јазик

Новости

EU flag AL flaf MK flag

This project is funded by the European Union,
This project is implemented by the Municipality of Mavrovo and Rostusha and the association "Tjetër Vizion"


Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Општина Маврово и Ростуше и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.